Corona | Belastingdienst licht voorwaarden coronareserve 2019 toe

De Belastingdienst heeft op het forum voor fiscaal dienstverleners de voorwaarden opgesomd voor toepassing van de coronareserve 2019. Daarnaast is de toepassing ervan verduidelijkt met enkele voorbeelden.

Bedrijven mogen het verwachte verlies door de coronacrisis dit jaar als fiscale coronareserve ten laste van de winst over 2019 brengen. Daarvoor gelden vijf voorwaarden: er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies, dat mag niet groter zijn dan het totale verwachte verlies over boekjaar 2020, de dotatie aan de coronareserve is maximaal de winst over boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve, de reserve wordt uiterlijk in boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen en de dotatie wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

Gevolgen voor andere regelingen

Is de aangifte over 2019 al gedaan en wil het bedrijf de reserve toch toepassen, dan moet er een nieuwe aangifte worden ingediend. Met de VA-opgaaf kan al een verzoek worden ingediend om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te verminderen. De fiscus wijst erop dat de vorming van de coronareserve gevolgen kan hebben voor andere regelingen. Twee worden nader toegelicht.

Verliesverdamping

Omdat de coronareserve de winst over 2019 vermindert, wordt ook de mogelijkheid kleiner om nog onverrekende verliezen uit oudere jaren in aanmerking te nemen in 2019. Het zou kunnen dat toevoeging aan de coronareserve leidt tot het niet langer kunnen verrekenen van een oud verlies: verliesverdamping. De Belastingdienst adviseert om het aan de coronareserve toe te voegen bedrag zodanig te kiezen dat verliesverdamping wordt voorkomen.

Stichtingen en verenigingen

Voor stichtingen en verenigingen is de coronareserve alleen van belang als zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Ze hebben een vrijstelling als de winst niet meer bedraagt dan € 15.000 of € 75.000 over het jaar en de 4 voorafgaande jaren. Als het vormen van de reserve over 2019 ertoe leidt dat de winst lager is dan deze bedragen, geldt automatisch de vrijstelling. Dat leidt dan tot eindafrekening in het daaraan voorafgaande boekjaar. Die kan op twee manieren worden voorkomen: het aan de coronareserve toe te voegen bedrag zodanig kiezen dat de vrijstelling niet intreedt of tegelijk met de toevoeging aan de coronareserve de inspecteur verzoeken de vrijstelling niet toe te passen. In dat geval blijft de stichting of vereniging voor een periode van vijf jaar belastingplichtig, ook bij lage winsten of bij verliezen. Als over 2019 geen verzoek is gedaan om de vrijstelling achterwege te laten, is een dergelijk verzoek over 2020 – ondanks de vrijval van de coronareserve – nodig om eindafrekening over 2019 te voorkomen, voegt de fiscus daaraan toe.

(Bron: Taxlive / Accountancy Vanmorgen)

Terug naar nieuws

Neem contact met ons op